11 szprotawa herb

Jesteśmy na liście zakwalifikowanych szkół do projektu „Szkoła dla innowatora”!

innowat logo

    Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie została zakwalifikowana do pilotażowego projektu "Szkoła dla innowatora". Inicjatorami projektu są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W wybranych szkołach wypracowane będą rozwiązania służące kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych u dzieci.

    Rekrutację szkół przeprowadziło Centrum Edukacji Obywatelskiej odpowiedzialne za wdrożenie projektu. Rekrutacja rozpoczęła się 3 grudnia 2019 roku i składała się z kilku etapów. W pierwszym szkoły zgłaszały się poprzez wypełnienie formularza on-line. Zgłoszenia były następnie weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz oceniane niezależnie przez dwóch ekspertów.

Z 402 zgłoszeń z całej Polski, na podstawie sumy ocen ekspertów, wybrano 67 szkół, które przeszły do drugiego etapu. W drugim etapie przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami placówek. Podczas rozmowy z dyrektorem naszej szkoły p. Jadwigą Zarzeczną-Rosół i wychowawczynią klasy 6c p. Olgą Tórz-Wciórką eksperci poznali motywację kadry pedagogicznej do udziału w projekcie oraz wizję danej szkoły jako przyszłej "szkoły dla innowatora". Wybierając 20 szkół, które znalazły się na ostatecznej liście, kierowano się przebiegiem tych rozmów. Uwzględniono także konieczność zapewnienia zróżnicowania szkół według województw, liczby uczniów, wielkości miejscowości i posiadanego doświadczenia. Nasza szkoła otrzyma również wsparcie finansowe na doposażenie i re-aranżację przestrzeni szkolnej w kwocie 49.000 zł.

Wkrótce przedstawimy informacje na temat konkretnych działańprojektowych.

Strona projktu: https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/

Lista zakwalifikowanych szkół: wyniki rekrutacji

 

Search