11 szprotawa herb

Erasmus+ 2019-2021

erasmus logo

 

 

 

 

Projekt „W szkole marzeń - nauka daje moc”

realizowany w ramach programu Erasmus+

 

    Projekt „W szkole marzeń - nauka daje moc” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie rozplanowany został na 24 miesiące i trwać będzie od lipca 2019 r. do końca czerwca 2021.

    Jako jego najważniejsze działania należy wskazać udział pracowników szkoły w dwutygodniowych mobilnościach realizowanych na Cyprze, Malcie, w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech, podczas których wezmą oni udział w szkoleniach językowych ogólnych i specjalistycznych oraz językowo-metodycznych, takich jak: „Teacher Refresher Course for Non-Native Teachers”, „Creative use of Technology in the classroom”, „Content and Language IntegratedLearning”, „The Playground Classroom Language Teaching Methodology for Primary School” czy „TEL -Technology Enhanced Learning”. Mobilności zaplanowane zostały na dwie tury, tj. na lipiec/wrzesień2019 oraz na rok 2020.

Przyjęto następujące cele projektu:

  • podniesienie biegłości językowej nauczycieli przedmiotów ogólnych i nauczania wczesnoszkolnego oraz kadry zarządzającej i pracowników administracji,
  • zwiększenie liczby realizowanych w szkole projektów międzynarodowych, w tym eTwinningowych, jak również biorących w nich udział uczniów i nauczycieli,
  • szkolenie nauczycieli pod kątem wprowadzenia w szkole nauczania zintegrowanego (geografia z językiem angielskim) z wykorzystaniem metody CLIL,
  • wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, uaktualnienie programów nauczania i dopasowanie ich do potrzeb współczesnych uczniów.

   Szkoła przeprowadziła rekrutację, na podstawie której wyłoniono czternaścioro uczestników projektu, w tym:, nauczycielkę języka niemieckiego, dwie nauczycielki języka angielskiego, trzy nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, dwie nauczycielki WF-u, nauczycielkę języka polskiego, dyrektor szkoły, wicedyrektor-nauczycielkę matematyki i informatyki, pedagog i doradcę zawodowego oraz osoby zajmujące się obsługą sekretariatu. Poza udziałem w szkoleniach, uczestnicy projektu realizować będą działania zmierzające do podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych, w tym przede wszystkim kompetencji językowych i metodycznych.

era1era2

 

 

 

 

 

 

    Na kolejnych etapach podejmą się upowszechniania zdobytej wiedzy i umiejętności w lokalnym środowisku tak, aby poszerzyć grono beneficjentów projektu. Upowszechnianie polegać będzie na organizacji szkoleń, warsztatów czy lekcji otwartych, na które zapraszani będą uczniowie i nauczyciele z pobliskich szkół, a które dotyczyć będą metodyki nauczania, wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej do pacy z uczniami, znajomości i wykorzystania narzędzi Europass i platformy eTwinning oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej. Nabyte kompetencje będą również rozpowszechniane wśród grona pedagogicznego SP nr 1 w Szprotawie. Ponadto zaplanowane zostały wydarzenia i eventy promujące wiedzę o krajach europejskich oraz europejskie wartości. 

     Udział w projekcie pozwoli jego uczestnikom na podniesienie swoich umiejętności językowych oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu metodyki nauczania. Nauczyciele językowi odświeżą swój warsztat, doradca zawodowy będzie w stanie podejmować międzynarodową współpracę, kadra zarządzająca i obsługa sekretariatu będzie mogła podejmować rozmowy i negocjacje z zagranicznymi partnerami, jak również będzie mogła swobodnie komunikować się z uczniami obcojęzycznymi i ich rodzicami. Wzrost kompetencji językowych nauczycieli pozwoli im na nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowych kontaktów oraz realizację międzynarodowych projektów. Pozwoli to na zwiększenie liczby uczniów biorących w nich udział. Poszerzona zostanie również oferta zajęć dodatkowych prowadzonych w szkole. Dzięki temu, że uczniowie będą mogli uczestniczyć w lekcjach prowadzonych innowacyjnymi metodami, a w szkole wprowadzone zostaną zajęcia prowadzone metodą CLIL, szybciej i łatwiej nabywać będą nową wiedzę, co przełoży się na ich wyniki zarówno ze sprawdzianów wewnętrznych, jak i egzaminów zewnętrznych. Udział w międzynarodowych projektach natomiast przyczyni się do rozwoju ich kompetencji językowych,  interkulturowych oraz interpersonalnych. W większym stopniu przygotowani będą oni do funkcjonowania i podejmowani pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Poprzez realizację wspólnych celów zwiększy się ich wrażliwość i otwartość na inne kultury. 

 

Search